Ledenbrief


 

Ledenbrief speelseizoen 2024-2025                                                             

 

 

 

Aan de leden van de Vereniging Huismuziek Nijmegen en omstreken,

 

Na een fijn speelseizoen musiceren met elkaar kijken we uit naar het volgende Huismuziekjaar!

Hierbij de Ledenbrief voor het speelseizoen 2024-2025.

 

Bijeenkomsten voor alle leden samen:

 

Ledenvergadering

Onze jaarlijkse Ledenvergadering vindt waarschijnlijk plaats op dinsdag 5 november 2024 om 19.30 uur, zo mogelijk in Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen. We spelen aansluitend NOGMAALS de algemene muziek van de Eindpresentatie.

Jullie ontvangen t.z.t. een uitnodiging daarvoor.

 

Kerstspeeldag

We gaan deze weer op ZONDAG houden en wel op 15 december 2024. Hopelijk weer in de SSGN. Ook hiervoor komt later een uitnodiging met alle informatie.

Zoals gebruikelijk wordt van de deelnemers verwacht dat zij hapjes en drankjes voor de lunch of iets voor bij de koffie en thee meebrengen. Een vrijwillige bijdrage van de deelnemers, ter compensatie van de overige kosten, stellen we op prijs. De dag wordt opnieuw georganiseerd door Intermezzo.

Onze speelleiders zorgen voor de muziek en hebben de muzikale leiding van de dag. We hopen ook niet-leden te verwelkomen. Een goede gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging!

 

Eindpresentatie

De Eindpresentatie op zondagmiddag houden was een succes. Dat gaan we weer doen, zodat we meer tijd hebben voor gezamenlijk musiceren naast de gebruikelijke presentaties voor elkaar.

Hopelijk in de SSGN en Rondo mag dit weer organiseren.

Aanwezigheid van alle speelgroep-leden wordt bij de Eindpresentatie verwacht. Bij dringende verhindering geef je dit tijdig door aan je speelleider.

Nadere mededelingen over de Eindpresentatie volgen later.

Bij deze bijeenkomst zijn de afdelingsleden ook welkom om te luisteren en om de gezamenlijke muziek mee te spelen.

  

Kleine ensembles

Er heeft zich nog geen nieuwe kandidaat gemeld om het samen met Marjet Roeterdink voort te zetten.

 

Concerten: een speelgroep of een klein ensemble dat een concert wil geven, moet zelf zorgen voor de benodigde financiën (zoals honorarium en/of huur van de ruimte).

 

 Lidmaatschap, Contributie:

-Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2024 t/m 31 juli 2025.

-De contributie voor leden die in een speelgroep meespelen bedraagt € 135,- voor het verenigingsjaar.

-Wie geen lid wil zijn van een speelgroep, maar wel op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten, kan afdelingslid worden voor € 20,- per verenigingsjaar. Afdelingsleden kunnen deelnemen aan alle gezamenlijke activiteiten: Ledenvergadering, Kerstspeeldag en de Eindpresentatie.

-Wie de contributie niet in één keer kan betalen of helemaal niet kan opbrengen, kan contact opnemen met de penningmeester. Dan is wellicht een regeling te treffen.

-Wij verzoeken je vriendelijk de contributie te betalen vóór 1 september 2024 op rekeningnummer  

NL73 RABO 0102 2302 42 t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o., te Nijmegen. Met vermelding van je naam.

-Opzeggen van het lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2024-2025 moet schriftelijk of per e-mail gebeuren vóór 1 augustus 2024 bij de Ledenadministratie h.m-ledenadministratie@kpnmail.nl.

Ook moet je zelf de speelgroepleider daarvan in kennis stellen!

-Niet tijdige opzegging op de juiste wijze heeft consequenties: je bent dan de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

 

Aspirant-leden

Ken je iemand die belangstelling heeft, geef dit dan door aan de contactpersoon van je groep. Die vraagt aan de speelleider of er plaats is voor het instrument van degene die belangstelling heeft en hoe voor de nodige bladmuziek wordt gezorgd. In principe zijn alle instrumenten welkom.

Aspirant-leden kunnen twee avonden vrijblijvend en zonder kosten meespelen ter wederzijdse oriëntatie. Als hij/zij daarna lid wil worden van de speelgroep, beslist de speelleiding of iemand/ het instrument past in de groep en of het speelniveau voldoende is. Bij twijfel bespreekt de speelleiding dit met de aspirant en kan er na (een deel van) het seizoen meespelen een nieuwe beoordeling volgen.

Nieuwe leden moeten zich schriftelijk opgeven via een aanmeldingsformulier. Dit formulier kun je opvragen en inleveren bij de contactpersoon van de speelgroep. Je vindt het ook op de website en dan kun je het per e-mail verzenden. Adres: h.m-ledenadministratie@kpnmail.nl.

Wordt iemand tussentijds lid dan betaalt hij/zij een evenredig deel contributie voor het resterend deel van het speelseizoen en niet voor de proefavonden.

 

Landelijke vereniging

De vereniging Huismuziek Nijmegen e.o. is een volledig zelfstandige afdeling van de landelijke Vereniging Huismuziek voor Muziek en Instrumentenbouw.

Deze laatste verspreidt nieuws per e-mail: E-news, met o.a. informatie over cursussen op verschillende plaatsen in het land. 

Wil je E-news ontvangen of cursusgegevens dan moet je je rechtstreeks bij hen aanmelden.

Zie: www.huismuziek.nl  E-mail: info@huismuziek.nl

 

Website

Gegevens over onze vereniging en haar activiteiten kun je vinden op onze website, www.huismuzieknijmegen.nl. Via de secretaris (huismuzieknijmegen@gmail.com ) kun je informatie doorgeven waarvan je denkt dat die interessant is voor onze website.

 

Wijzigingen (e-mail) adres

Om iedereen op een snelle manier van informatie te kunnen voorzien, hebben we de juiste adresgegevens nodig. Vooral e-mailadressen worden nog weleens veranderd. We verzoeken je dringend eventuele wijzigingen meteen door te geven aan het secretariaat en de Ledenadministratie.

 

Het verspreiden van berichten en muziek

- Willy Mackaaij van de Ledenadministratie stuurt per e-mail de berichten evenals muziek en uitnodigingen voor alle leden (zoals voor de Ledenvergadering, de Kerstspeeldag en de Eindpresentatie) per e-mail.

- De contactpersonen regelen/ zien erop toe, dat de leden zonder e-mail van hun groep de benodigde muziek en berichten krijgen.

Muziek en berichten die maar voor één of twee speelgroepen bestemd zijn: dit is ook een taak voor de contactpersonen. 

Nota bene: ga zorgvuldig om met e-mailadressen; velen hebben geen behoefte aan mails over allerlei zaken, die niets met Huismuziek te maken hebben (privé-activiteiten, concerten).

 

Speelgroepen

Onze vereniging heeft 3 speelgroepen. Elke speelgroep heeft 14 speelavonden (zie hierna) van twee uur plus een kwartier pauze.

Samen musiceren is niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat iedereen probeert aan alle speelavonden deel te nemen, ruim voor het aanvangstijdstip aanwezig te zijn en zich te installeren, zodat op tijd kan worden begonnen met spelen.

Voor een goed samenspel is het eigenlijk noodzakelijk om thuis je partij te studeren. Heb je daar wat moeite mee, vraag dan een of enkele medespelers om de muziek samen in te studeren: gezellig en effectief!

Verhinderingen graag melden aan de contactpersoon van je speelgroep en/of aan de speelleiding.

 

De speelgroepen zijn:

 

Blokfluitgroep “Rondo,

Leiding: Tirza Piepers

Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen.

Tijd: maandagmiddag van 14.00-16.00u, tweewekelijks. Deze tijd is inclusief klaarzetten en opruimen.

Speeldata: 9 en 23 september, 7 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december 2024,

6 en 20 januari, 10 februari, 3, 17 en 31 maart en 7 april 2025.

Contactpersoon: Claartje Woldringh, E-mail: C.Woldringh@versatel.nl.

 

Speelgroep “Intermezzo” voor diverse instrumenten

Leiding: Heleen de Witte.

Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen 

Tijd: dinsdagavond 19.30-22.00 uur, tweewekelijks. Deze tijd is inclusief klaarzetten en opruimen.

Speeldata: 3 en 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december 2024,

7 en 21 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 april 2025.

Contactpersoon: Dorien Olde Olthof, E-mail: tbjmoo29@gmail.com.

 

Speelgroep “Amuze” (voor diverse instrumenten)

Leiding: Maria van der Voort.

Locatie: Hoekstraat 20, Rijkevoort, tel. 0485-371710.

Tijd: woensdagmiddag, van 14.00-16.15u.

Speeldata: 11 en 25 september, 9 en 30 oktober,  13 en 27 november, 11 december 2024,

8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 12 en 26 maart en 9 april 2025.

Contactpersoon: Marjet Roeterdink, e-mail: marjet.roeterdink@gmail.com.

 

Als completering het Promo-Ensemble bestaande uit leden vanuit de verschillende speelgroepen.

Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen.

Tijd: woensdagavond 19.30-21.30u. 1 keer per maand.

Repetitiedata: 18 september, 23 oktober, 20 november, 18 december 2024

en 15 en 29 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april en 15 mei 2025.

Contactpersoon: Pieternel van Vlokhoven, pieternelvanvlokhoven@gmail.com

 

Gegevens:

De speelgroepleiding:

Maria van der Voort, e-mail: mariavandervoort@hotmail.com  

Heleen de Witte, e-mail: dewitte.heleen@gmail.com  

Tirza Piepers, e-mail:  tirzapiepers@gmail.com.   

 

Bestuursleden:

Saskia te Riele (voorzitter), e-mail: saskiateriele41@hotmail.com

Wies Andriessen (penningmeester), e-mail: wies.andriessen@gmail.com  

Els Perenboom (secretaris), e-mail: p.perenboom@glazenkamp.net

Ria Loeffen, e-mail: riloco@hotmail.com  

 

Ledenadministratie:

Willy Mackaaij verzorgt onze Ledenadministratie: h.m-ledenadministratie@kpnmail.nl

 

Wij wensen iedereen een inspirerend en mooi nieuw speelseizoen toe!

 

 Hartelijke groet,

namens alle bestuursleden van Huismuziek Nijmegen e.o.,

Els Perenboom, secretaris