Ledenbrief


 
   


Secretariaat: 024-3500701

huismuzieknijmegen@gmail.com

 

 

Ledenbrief speelseizoen 2018-2019                                   Nijmegen, juni 2018

 

Aan de leden van de Vereniging Huismuziek Nijmegen en omstreken.

Dit is de ledenbrief voor het speelseizoen 2018-2019. Je vindt er relevante informatie in voor het nieuwe speeljaar. Bewaar de brief dus goed. We gaan dit jaar weer samen muziek maken en de kwaliteit van ons samenspel verder verbeteren, in de vooral ook gezellige sfeer die Huismuziek eigen is.

 

Bijeenkomsten voor alle leden samen:

Ledenvergadering

Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 20 november 2018 om 19.30 uur, in Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen. Jullie ontvangen nog een uitnodiging.

 

Kerstspeeldag

Deze wordt dit jaar gehouden op zaterdag 22 december 2018, de ochtend en de middag. Waarschijnlijk weer in de SSGN. Ook hiervoor krijgen jullie apart een uitnodiging met alle informatie.

Zoals gebruikelijk wordt van de deelnemers verwacht dat zij hapjes en drankjes voor de lunch of iets voor bij de koffie en thee meebrengen. Een vrijwillige bijdrage van de deelnemers, ter compensatie van de overige kosten wordt op prijs gesteld.

De dag wordt opnieuw georganiseerd door Intermezzo.

Onze speelleiders zorgen voor de muziek (o.a. kerstmuziek) en hebben de muzikale leiding van de dag.

Zoals altijd zijn ook niet-leden welkom; een goede gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging.

 

Eindpresentatie

De eindpresentatie wordt voor alle groepen gehouden op dinsdagavond 16 april 2019.

We spelen vermoedelijk weer in het Jozefklooster. Houd je voorlopig beschikbaar vanaf 18.00 uur, in verband met het inspelen door de vier groepen afzonderlijk. Aanwezigheid van alle speelgroepleden bij de eindpresentatie wordt verwacht. Bij dringende verhindering dit tijdig doorgeven aan je speelleider.

Elke groep zal weer 15 minuten vullen, liever iets minder. Dan ligt er minder druk op het presenteren en kan het gezamenlijk musiceren meer aandacht krijgen.

Nadere mededelingen daarover volgen tijdig. De organisatie van de avond is in handen van

De Klokketoren (contactpersoon Anita Matser). Ook welkom zijn de afdelingsleden, om te luisteren en eventueel de gezamenlijke muziek mee te spelen.

 

Extra speelavonden in mei.

Er blijkt weinig belangstelling voor. Het was altijd leuk, maar de formule lijkt uitgewerkt. Ook voor één extra dagdeel loopt men niet warm (zowel Nijmegen als Arnhem).

 

Kleine ensembles

Behalve in de vier speelgroepen wordt er ook in kleine ensembles gemusiceerd, waarin ook niet-leden meespelen. Dat heeft afgelopen jaar al geleid tot de succesvolle 6e Ensemblemiddag op 13 mei in de Stevenskerk. We hopen een volgende ensemblemiddag in 2019 te realiseren. Jullie horen hier nog over.

Contactpersoon voor deze activiteit is Anton Smits,

 

Concerten: een speelgroep of een klein ensemble dat een concert wil geven, moet zelf zorgen voor de benodigde financiën (zoals honorarium of huur).

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het bestuur is bezig om de noodzakelijke richtlijnen op te stellen. Later volgt meer informatie.

 

Lidmaatschap

Contributie:

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019.

De contributie voor leden die in één speelgroep meespelen bedraagt € 125,- voor het verenigingsjaar.

Bij deelname aan twee speelgroepen bedraagt de contributie € 177,-.

Wie geen lid wil zijn van een speelgroep maar wel op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten, kan afdelingslid worden voor € 15,- per verenigingsjaar. Afdelingsleden kunnen deelnemen aan alle gezamenlijke activiteiten: ledenvergadering, kerstspeeldag, eindpresentatie en in de kleine ensembles.

Wie de contributie niet in één keer kan betalen of helemaal niet kan opbrengen, kan contact opnemen met de penningmeester. Dan is wellicht een regeling te treffen.

Wij verzoeken je de contributie te betalen vóór 1 september 2018, op rekeningnummer

NL73 RABO 0102 2302 42 t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o., te Nijmegen. Met vermelding van je naam.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2018-2019 moet schriftelijk of per e-mail gebeuren, vóór 15 juli 2018, bij de ledenadministratie (Noortje Spiertz, zie onderaan deze brief).

Ook moet je zelf de speelgroepleider daarvan in kennis stellen!

Bij niet tijdige opzegging op de juiste wijze, is de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

 

Aspirant-leden

Ken je iemand die belangstelling heeft, geef dit dan door aan de contactpersoon van je groep. Die vraagt aan de speelleider of er plaats is voor het instrument van degene die belangstelling heeft en hoe voor de nodige bladmuziek wordt gezorgd. In principe zijn alle instrumenten welkom.

Aspirant-leden kunnen twee avonden vrijblijvend en kosteloos meespelen. Als hij/zij daarna lid wil worden van de speelgroep, beslist de speelleiding of iemand/ het instrument past in de groep en of het speelniveau voldoende is. Bij twijfel bespreekt de speelleiding met de aspirant dat e.e.a. na een seizoen meespelen opnieuw wordt beoordeeld.

Nieuwe leden moeten zich schriftelijk opgeven via een aanmeldingsformulier. Dit formulier kun je opvragen en inleveren bij de contactpersoon van de speelgroep. Je vindt het ook op de website en dan per e-mail verzenden. Adres: zie onderaan.

Een nieuw lid hoeft alleen contributie te betalen voor het restant van het verenigingsjaar, en niet voor de genoemde avonden-op-proef.

 

Landelijke vereniging

De vereniging Huismuziek Nijmegen e.o. is een volledig zelfstandige afdeling van de landelijke Vereniging Huismuziek voor muziek en instrumentenbouw. Deze laatste verspreidt hun nieuws per e-mail: E-news, met o.a. informatie over cursussen op verschillende plaatsen in het land.

Wil je E-news ontvangen of cursusgegevens vragen, dan moet je je rechtstreeks bij hen aanmelden.

Zie: www.huismuziek.nl  E-mail: info@huismuziek.nl

 

Website

Gegevens over onze vereniging en haar activiteiten kun je vinden op de website https://www.huismuzieknijmegen.nl

Via de secretaris kun je informatie doorgeven waarvan je denkt dat die interessant is voor onze website.

 

Wijzigingen (e-mail) adres

Om iedereen op een snelle manier van informatie te kunnen voorzien, hebben we de juiste adresgegevens nodig. Vooral e-mailadressen worden nogal eens veranderd. We verzoeken je dringend eventuele wijzigingen meteen door te geven aan onze ledenadministratie.

 

Het verspreiden van berichten en muziek

Berichten:

- Noortje Spiertz stuurt per email de berichten aan de leden.

Muziek:

- Noortje stuurt uitnodigingen en muziek voor alle leden (zoals voor de ledenvergadering, de kerstspeeldag en de eindpresentatie) per e-mail.

- De contactpersonen regelen/ zien erop toe, dat de leden zonder e-mail van hun groep de benodigde muziek en berichten krijgen.

Muziek en berichten die maar voor één of twee speelgroepen bestemd zijn:

- Dit is ook een taak voor de contactpersonen. 

 

Nota bene: ga zorgvuldig om met e-mailadressen; velen hebben geen behoefte aan mails over allerlei zaken, die niets met Huismuziek te maken hebben (privé-activiteiten, concerten).

 

Speelgroepen

Onze vereniging heeft 4 speelgroepen. Doorgaans heeft elke speelgroep 14 speelavonden (zie hierna) van twee uur plus een kwartier pauze.

Samen musiceren is niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat iedereen probeert aan alle speelavonden deel te nemen, ruim voor het aanvangstijdstip aanwezig te zijn en zich te installeren, zodat op tijd kan worden begonnen met spelen.

Verhinderingen graag melden aan de contactpersoon van je speelgroep of aan de speelleiding.

Bovendien is het nodig om thuis je partij te studeren voor een goed samenspel. Heb je daar moeite mee, vraag een medespeler om de muziek samen in te studeren.

 

De vier speelgroepen zijn:

 

Blokfluitgroep “Rondo”

Leiding: Maria van der Voort.

Locatie: Bij een van de leden thuis.

Tijd: donderdagmiddag, tweewekelijks.

Speeldata: 30 augustus, 13 en 27 september, 11 oktober, 1 en 15 en 29 november, 13 december 2018,

17 en 31 januari 2019, 14 februari, 7 maart, 4 april. Samen met de Klokketoren: 21 maart.

Contactpersoon: Greetje Heemskerk.

 

Speelgroep “Intermezzo” voor diverse instrumenten

Leiding: Heleen de Witte.

Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen

Tijd: dinsdagavond 20.00-22.15 uur, tweewekelijks. Aanwezig: 19.45 uur.

Speeldata: 18 september, 2 en 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2018,15 en 29 januari 2019, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 april.

Contactpersoon: Ank van der Lienden. 

 

Blokfluitgroep “De Klokketoren”

Leiding: Karin Elkerbout.

Locatie: Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen

Tijd: donderdagavond 19.30-21.45 uur, tweewekelijks. Aanwezig: 19.15 uur.

Speeldata: 23 augustus, 6 en 20 september, 4 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december 2018,24 januari 2018, 7 en 21 februari, 14 maart, 11 april. Samen met Rondo: 21 maart.

Contactpersoon: Anita Matser  

 

Speelgroep “Amuze” (voor diverse instrumenten)

Leiding: Maria van der Voort.

Locatie: bij een van de leden thuis in Rijkevoort

Tijd: woensdagavond 19.45-22.00 uur, tweewekelijks. Aanwezig: 19.30 uur.

Speeldata: 5 en 19 september, 3 en 24 oktober,7 en 21 november, 5 en 19 december 2018,23 januari 2019, 6 en 20 februari, 13 en 27 maart, 10 april.

Contactpersoon: Marjet Roeterdink 

 

Ter completering het Promo-ensemble

Locatie: Bij een van de leden thuis.

Repetitiedata: woensdagavond 29 augustus, 10 oktober, 14 november, 12 december, 19 december 2018.(reserve ivm kerstoptreden).16 januari 2019, 13 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 

 

Bestuursleden: Els Perenboom (secretaris),Pieternel van Vlokhoven (voorzitter),Wies Andriessen (penningmeester),Ria Loeffen (algemeen lid)
Ledenadministratie:Noortje Spiertz, e-mail: leden.hmnijmegen@gmail.com 

 

Wij wensen iedereen een inspirerend en prettig speelseizoen toe.