Ledenbrief

 

 

Secretariaat:

Dromedarisstraat 10

6531 NT Nijmegen; 024 3500701

huismuzieknijmegen@gmail.com

p.perenboom@glazenkamp.net

 

                                                                                 Nijmegen, juni 2019

 

Ledenbrief speelseizoen 2019-2020

 

 

Aan de leden van de Vereniging Huismuziek Nijmegen en omstreken,

 

Dit is de Ledenbrief voor het speelseizoen 2019-2020. Hierin vind je relevante informatie voor het nieuwe speeljaar. Bewaar de brief goed. We gaan het nieuwe seizoen samen weer muziek maken in de gezellige sfeer die Huismuziek eigen is en proberen de kwaliteit van ons samenspel verder te verbeteren.

 

Bijeenkomsten voor alle leden samen:

 

Ledenvergadering

Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 26 november 2019 om 19.30 uur, in Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen. Jullie ontvangen nog een uitnodiging.

 

Kerstspeeldag

Deze wordt dit seizoen gehouden op zaterdag 14 december 2019, de ochtend en de middag. Weer in de SSGN. Ook hiervoor krijgen jullie apart een uitnodiging met alle informatie.

Zoals gebruikelijk wordt van de deelnemers verwacht dat zij hapjes en drankjes voor de lunch of iets voor bij de koffie en thee meebrengen. Een vrijwillige bijdrage van de deelnemers, ter compensatie van de overige kosten, stellen we op prijs. De dag wordt opnieuw georganiseerd door Intermezzo.

Onze speelleiders zorgen voor de muziek en hebben de muzikale leiding van de dag. Zoals altijd zijn ook niet-leden welkom. Een goede gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging.

 

Eindpresentatie

De Eindpresentatie wordt voor alle groepen gehouden op dinsdagavond 14 april 2020.

De locatie is nog niet bekend. Houd je beschikbaar vanaf 18.00 uur in verband met het inspelen door de vier groepen afzonderlijk. Aanwezigheid van alle speelgroepleden wordt bij de eindpresentatie verwacht. Bij dringende verhindering geef je dit tijdig door aan je speelleider.

Elke groep zal weer maximaal 15 minuten vullen. Dan ligt er minder druk op het presenteren en kan het gezamenlijk musiceren ook voldoende aandacht krijgen.

Nadere mededelingen over de Eindpresentatie volgen tijdig. De organisatie van de avond is in handen van De Klokketoren Deze avond zijn de afdelingsleden ook welkom om te luisteren en na de pauze eventueel de gezamenlijke muziek mee te spelen.

 

Promo-Ensemble

Leden van Huismuziek kunnen meespelen in het Promo-Ensemble als dat past qua instrument en niveau. Het doel van het Promo is om bekendheid te geven aan Huismuziek.

Er wordt gewerkt aan een vast repertoire en van de spelers wordt verwacht dat zij bereid zijn om een aantal keren per seizoen op te treden. Meer informatie kun je vinden op onze website.

 

Kleine ensembles

Behalve in de vier speelgroepen en bij het Promo-Ensemble wordt er ook in kleine ensembles gemusiceerd, waarin ook niet-leden meespelen. Dat heeft afgelopen jaren al geleid tot de succesvolle Ensemblemiddagen in de Stevenskerk. We hopen een volgende Ensemblemiddag in 2020 te realiseren. Jullie horen hier nog over. Contactpersoon voor deze activiteit is Anton Smits.

 

Concerten: een speelgroep of een klein ensemble dat een concert wil geven, moet zelf zorgen voor de benodigde financiën (zoals honorarium of huur van de ruimte).

 

Lidmaatschap Contributie:

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020.

De contributie voor leden die in één speelgroep meespelen bedraagt € 125,- voor het verenigingsjaar.

Bij deelname aan twee speelgroepen bedraagt de contributie € 177,-.

Wie geen lid wil zijn van een speelgroep, maar wel op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten, kan afdelingslid worden voor € 15,- per verenigingsjaar. Afdelingsleden kunnen deelnemen aan alle gezamenlijke activiteiten: Ledenvergadering, Kerstspeeldag, Eindpresentatie en in de kleine ensembles.

Wie de contributie niet in één keer kan betalen of helemaal niet kan opbrengen, kan contact opnemen met de penningmeester. Dan is wellicht een regeling te treffen.

 

Wij verzoeken je de contributie te betalen vóór 1 september 2019 op rekeningnummer  NL73 RABO 0102 2302 42 t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o., te Nijmegen. Met vermelding van je naam.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2019-2020 moet schriftelijk of per e-mail gebeuren vóór 15 juli 2019 bij de ledenadministratie (Noortje Spiertz, zie onderaan deze brief).

Ook moet je zelf de speelgroepleider daarvan in kennis stellen!

 

Niet tijdige opzegging op de juiste wijze heeft financiële consequenties: je bent dan de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

 

Aspirant-leden

Aspirant-leden kunnen twee avonden vrijblijvend en kosteloos meespelen ter wederzijdse oriëntatie;

in principe zijn alle instrumenten welkom. Als hij/zij daarna lid wil worden van de speelgroep, beslist

de speelleiding of iemand/ het instrument past in de groep en of het speelniveau voldoende is.

Bij twijfel bespreekt de speelleiding met het aspirant lid dat e.e.a. na een seizoen meespelen opnieuw wordt beoordeeld.

 

Nieuwe leden moeten zich schriftelijk opgeven via een aanmeldingsformulier. Dit formulier kun je opvragen en inleveren bij de contactpersoon van de speelgroep. Je vindt het ook op de website en dan kun je het per e-mail verzenden. Adres: zie onderaan.

Een nieuw lid betaalt een evenredig deel contributie voor het resterend deel van het speelseizoen en niet voor de genoemde proefavonden.

 

Landelijke Vereniging

De Vereniging Huismuziek Nijmegen e.o. is een volledig zelfstandige afdeling van de landelijke Vereniging Huismuziek voor Muziek en Instrumentenbouw. Deze laatste verspreidt nieuws per e-mail:

E-news, met o.a. informatie over cursussen op verschillende plaatsen in het land.

Wil je E-news ontvangen of cursusgegevens dan moet je je rechtstreeks bij hen aanmelden. Zie: www.huismuziek.nl  E-mail: info@huismuziek.nl

 

Website

Gegevens over onze vereniging en haar activiteiten kun je vinden op de website van onze vereniging, www.huismuzieknijmegen.nl Via de secretaris ( huismuzieknijmegen@gmail.com ) kun je informatie doorgeven waarvan je denkt dat die interessant is voor onze website.

 

Wijzigingen (e-mail) adres

Om iedereen op een snelle manier van informatie te kunnen voorzien, hebben we de juiste adresgegevens nodig. Vooral e-mailadressen worden nog weleens veranderd. We verzoeken je dringend eventuele wijzigingen meteen door te geven aan onze ledenadministratie.

  

Het verspreiden van berichten en muziek

Noortje Spiertz stuurt per email berichten en muziek die voor alle leden bestemd zijn, zoals voor de Ledenvergadering, de Kerstspeeldag en de Eindpresentatie.

De contactpersonen regelen/ zien erop toe, dat leden van hun groep zonder e-mail de benodigde muziek en berichten krijgen.

Muziek en berichten die maar voor één of twee speelgroepen bestemd zijn: hiervoor zorgen ook de contactpersonen van die groep[en].

  

Speelgroepen

Onze vereniging heeft 4 speelgroepen. Doorgaans heeft elke speelgroep 14 speelavonden (zie hierna) van twee uur plus een kwartier pauze.

Samen musiceren is niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat iedereen probeert aan alle speelavonden deel te nemen, ruim voor het aanvangstijdstip aanwezig te zijn en zich te installeren, zodat op tijd kan worden begonnen met spelen. Bovendien is het gewenst om thuis je partij te studeren voor een goed samenspel. Heb je daar moeite mee, vraag dan een medespeler om de muziek samen in te studeren.

Meld je bij verhindering af bij de contactpersoon van je speelgroep en/of bij de speelleiding.

 

De vier speelgroepen zijn:

 

Blokfluitgroep “Rondo”

Leiding: Maria van der Voort.

Locatie: Bij een van de leden thuis.

Tijd: donderdagmiddag 14.30-16.45uur, tweewekelijks. Aanwezig: 14.15uur.

Speeldata: 22 augustus, 5 en 19 september, 3 en 24 oktober, 7 en 21 november, 19 december 2019,

9 en 23 januari 2020, 6 en 20 februari, 12 en 26 maart, 9 april. (Hiervan is 1 reservedatum).

Contactpersoon: Greetje Heemskerk.

 

Speelgroep “Intermezzo” voor diverse instrumenten
Leiding: Heleen de Witte.

Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen

Tijd: dinsdagavond 20.00-22.15 uur, tweewekelijks. Aanwezig: 19.45 uur.

Speeldata: 24 september, 1 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 2019,

7 en 21 januari 2020, 4 en 18 februari, 3 en 24 maart, 7 april.

Contactpersoon: Ank van der Lienden.

  

Blokfluitgroep “De Klokketoren”

Leiding: Karin Elkerbout.

Locatie: Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen

Tijd: donderdagavond 19.30-21.45 uur, tweewekelijks. Aanwezig: 19.15 uur.

Speeldata: 29 augustus, 12 en 26 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november,

12 december 2019, 16 en 30 januari 2020, 13 februari, 5 en19 maart, 2 april.

Contactpersoon: Anita Matser.

  

Speelgroep “Amuze” voor diverse instrumenten

Leiding: Maria van der Voort.

Locatie: Bij een van de leden thuis.

Tijd: woensdagavond 19.45-22.00 uur, tweewekelijks. Aanwezig: 19.30 uur.

Speeldata: 28 augustus, 11 en 25 september, 9 en 30 oktober,13 en 27 november,

11 december 2019, 8 en 29 januari 2020, 12 februari, 4 en 18 maart, 1 april.

Contactpersoon: Marjet Roeterdink.

 

Als completering het Promo-ensemble

Locatie: Bij een van de leden thuis.

Tijd: woensdagavond 19.30-21.45uur Aanwezig: 19.15uur.

Speeldata: 4 september, 16 oktober, 20 november, 18 december 2019, 15 januari 2020, 19 februari,

11 maart, 22 april, 6 of 20 mei.

 

Bestuursleden:

Saskia ter Riele (nieuw); Pieternel van Vlokhoven (oud), voorzitter

Wies Andriessen, penningmeester

Els Perenboom, secretaris

Ria Loeffen, lid.

 

N.B. Het bestuur zoekt per november een nieuwe bestuurslid.

 

Ledenadministratie:

Noortje Spiertz, E-mail: leden.hmnijmegen@gmail.com

 

Wij wensen iedereen een inspirerend en prettig speelseizoen.

 

 

Hartelijke groet,

namens het bestuur van Huismuziek Nijmegen e.o.,

Els Perenboom, secretaris