Ledenbrief

Secretariaat:

 

Dromedarisstraat 10

 

6531 NT Nijmegen

 

huismuzieknijmegen@gmail.com

 

Nijmegen, juni 2020

 

Ledenbrief speelseizoen 2020- 2021                                                                     

 

 

 

Aan de leden van de Vereniging Huismuziek Nijmegen en omstreken,

 

 

 

Het lijkt er sterk op dat we met onze groepen, ook de blazers, vanaf september weer zo gewoon mogelijk kunnen spelen, zij het met de nodige afstand.

 

Hoe de situatie zich nog zal ontwikkelen in de komende twee maanden, wie weet het?

 

Daarom een voorlopige Ledenbrief voor het speelseizoen 2020-2021 met de informatie voor het nieuwe speeljaar, voor zover we die nu kunnen geven.

 

Door het vertrek van Karin hebben we drie groepen in plaats van vier.

 

Rondo en de overgebleven leden van de Klokketoren spelen vanaf 2021 onder een nieuwe dirigent. Zij komen vanaf die datum op maandagmiddag bijeen.

 

Amuze heeft besloten om hun speeltijd naar de woensdagmiddag te verplaatsen.

 

Als gevolg van het Coronavirus is het afwachten wat bij de wijkcentra mag en kan.

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten voor alle leden samen:

 

Ledenvergadering

 

Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt schriftelijk en telefonisch plaats op dinsdag 17 november 2020 van19.30 tot 20.30u.

 

Kerstspeeldag

 

Deze hebben we dit seizoen helaas moeten afgelasten door Covid-19.

 

Eindpresentatie

 

De Eindpresentatie wordt voor alle groepen gehouden op dinsdagavond 13 april 2021.

 

Hopelijk in de SSGN.

 

Houd je beschikbaar vanaf 18.00 uur in verband met het inspelen door de drie groepen afzonderlijk. Aanwezigheid van alle speelgroepleden wordt bij de eindpresentatie verwacht.

 

Deze avond zijn de afdelingsleden ook welkom om te luisteren en na de pauze eventueel de gezamenlijke muziek mee te spelen.

 

 

 

Kleine ensembles

 

Behalve in de drie speelgroepen wordt er ook in kleine ensembles gemusiceerd waarin ook niet-leden meespelen. We hopen in 2021 wel weer een Ensemblemiddag te realiseren. Jullie horen hier nog over. Contactpersoon voor deze activiteit is Anton Smits, antonjasmits@gmail.com

 

 

 

Concerten: een speelgroep of een klein ensemble dat een concert wil geven, zorgt zelf voor de benodigde financiën, zoals honorarium of huur van de ruimte.

 

 

 

Lidmaatschap Contributie:

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021.

 

De contributie voor leden die in een speelgroep meespelen bedraagt € 125,- voor het verenigingsjaar.

 

Wie geen lid wil zijn van een speelgroep, maar wel op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten, kan afdelingslid worden voor € 15,- per verenigingsjaar. Afdelingsleden kunnen deelnemen aan alle gezamenlijke activiteiten: Ledenvergadering, Kerstspeeldag, Eindpresentatie en in de kleine ensembles.

 

Wie de contributie niet in één keer kan betalen of helemaal niet kan opbrengen, kan contact opnemen met de penningmeester. Dan is wellicht een regeling te treffen.

 

Wij verzoeken je de contributie te betalen vóór 1 september 2020 op rekeningnummer  NL73 RABO 0102 2302 42 t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o., te Nijmegen. Met vermelding van je naam.

 

 

 

Opzeggen lidmaatschap:

 

Opzeggen van het lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2020-2021 moet schriftelijk of per e-mail gebeuren vóór 1 augustus 2020 bij de ledenadministratie (Noortje Spiertz, zie onderaan deze brief).

 

Ook moet je zelf de speelgroepleider daarvan in kennis stellen!

 

Niet tijdige opzegging op de juiste wijze heeft consequenties: je bent dan de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

 

 

 

Aspirant-leden

 

Ken je iemand die belangstelling heeft, geef dit dan door aan de contactpersoon van je groep. Die vraagt aan de speelleider of er plaats is voor het instrument van degene die belangstelling heeft en hoe voor de nodige bladmuziek wordt gezorgd. In principe zijn alle instrumenten welkom.

 

Aspirant-leden kunnen twee avonden vrijblijvend en zonder kosten meespelen ter wederzijdse oriëntatie. Als hij/zij daarna lid wil worden van de speelgroep, beslist de speelleiding of iemand/ het instrument past in de groep en of het speelniveau voldoende is. Bij twijfel bespreekt de speelleiding dit met de aspirant en kan er na (een deel van) het seizoen meespelen een nieuwe beoordeling volgen.

 

Nieuwe leden moeten zich schriftelijk opgeven via een aanmeldingsformulier. Dit formulier kun je opvragen en inleveren bij de contactpersoon van de speelgroep. Je vindt het ook op de website en dan kun je het per e-mail verzenden. Adres: zie onderaan.

 

Een nieuw lid betaalt een evenredig deel contributie voor het resterend deel van het speelseizoen en niet voor de genoemde proefavonden.

 

 

 

Landelijke vereniging

 

De vereniging Huismuziek Nijmegen e.o. is een volledig zelfstandige afdeling van de landelijke Vereniging Huismuziek voor Muziek en Instrumentenbouw.

 

Deze laatste verspreidt nieuws per e-mail:

 

E-news, met o.a. informatie over cursussen op verschillende plaatsen in het land. 

 

Wil je E-news ontvangen of cursusgegevens dan moet je je rechtstreeks bij hen aanmelden.

 

Zie: www.huismuziek.nl  E-mail: info@huismuziek.nl

 

 

 

Website

 

Gegevens over onze vereniging en haar activiteiten kun je vinden op de website van onze vereniging, www.huismuzieknijmegen.nl Via de secretaris (huismuzieknijmegen@gmail.com) kun je informatie doorgeven waarvan je denkt dat die interessant is voor onze website.

 

 

 

Wijzigingen (e-mail) adres

 

Om iedereen op een snelle manier van informatie te kunnen voorzien, hebben we de juiste adresgegevens nodig. Vooral e-mailadressen worden nog weleens veranderd. We verzoeken je dringend eventuele wijzigingen meteen door te geven aan onze ledenadministratie.

 

 

 

 

 

 

 

Het verspreiden van berichten en muziek

 

-  Noortje Spiertz stuurt per email de berichten evenals muziek en uitnodigingen voor alle leden (zoals voor de Ledenvergadering, de Kerstspeeldag en de Eindpresentatie) per e-mail.

 

-  De contactpersonen regelen/ zien erop toe, dat de leden zonder e-mail van hun groep de benodigde muziek en berichten krijgen.

 

-Muziek en berichten die maar voor één of twee speelgroepen bestemd zijn: Dit is ook een taak voor de contactpersonen. 

 

 

 

Speelgroepen

 

Onze vereniging heeft 3 speelgroepen. Doorgaans heeft elke speelgroep 14 speelavonden (zie hierna) van twee uur plus een kwartier pauze.

 

Samen musiceren is niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat iedereen probeert aan alle speelavonden deel te nemen, ruim voor het aanvangstijdstip aanwezig te zijn en zich te installeren, zodat op tijd kan worden begonnen met spelen. 

 

Verhinderingen graag melden aan de contactpersoon van je speelgroep of aan de speelleiding.

 

Bovendien is het gewenst om thuis je partij te studeren voor een goed samenspel. Heb je daar moeite mee, vraag dan een medespeler om de muziek samen in te studeren.

 

 

 

De speelgroepen zijn:

 

Blokfluitgroep “Rondo, in combinatie met de Klokketoren”

 

Leiding: tot 1 januari 2021 Maria van der Voort. Vanaf 1januari 2021 Tirza Piepers.

 

Locatie: bij een van de leden in Nijmegen.

 

Tijd: tot 1 januari donderdagmiddag, Aanvang: half drie. Vanaf 1 januari 2021 op maandagmiddag in Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40; 6531 CS Nijmegen,

 

aanvang 15.00u.

 

Speeldata: 10 en 24 september, 4 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december 2020;

 

4 en 18 januari 2021, 1 en 15 februari, 8 en 22 maart en 5 april.

 

Contactpersoon: Greetje Heemskerk.

 

E-mail: M.T.Heemskerk@xmsnet.nl.

 

 

 

Speelgroep “Intermezzo” (voor diverse instrumenten)

 

Leiding: Heleen de Witte.

 

Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen  

 

Tijd: dinsdagavond 20.00-22.15 uur, Aanwezig: 19.45 uur.

 

Speeldata: 8 en 22 september, 6 en 13 oktober, 3 en 24 november, 1 en 15 december 2020,

 

5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 2 en 16 en 30 maart, 7 april 2021.

 

Let op: dit zijn 16 ipv 14 avonden, in overleg terug te brengen tot 14.

 

Contactpersoon: Ank van der Lienden,

 

E-mail: ankvanderlienden@ziggo.nl.

 

 

 

Speelgroep “Amuze” (voor diverse instrumenten)

 

Leiding: Maria van der Voort.

 

Locatie: bij een van de leden in Rijkevoort

 

Tijd: woensdagmiddag, van 14.00-16.15u.

 

Speeldata: 16 en 30 september, 14 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december 2020,

 

13 en 27 januari, 10 februari, 3, 17 en 31 maart, 1 april 2021.

 

Contactpersoon: Marjet Roeterdink

 

e-mail: marjet.roeterdink@gmail.com

 

 

 

 

 

Als completering het Promo-ensemble 

 

Locatie bij een van de leden thuis. Repetitiedata: woensdag om 19.30u. op 23 september, 28 oktober,

 

25 november, 9 december, 20 januari 2021, 17 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei en 2 juni.

 

 

 

De speelgroepleiding:

 

Maria van der Voort, e-mail: mariavandervoort@hotmail.com

 

Heleen de Witte, e-mail: dewitte.heleen@gmail.com

 

Tirza Piepers, e-mail: tirzapiepers@gmail.com.

 

 

 

Bestuursleden:

 

Saskia te Riele (voorzitter), e-mail: Saskiateriele41@hotmail.com

 

Wies Andriessen (penningmeester), e-mail: wies.andriessen@gmail.com

 

Els Perenboom (secretaris), e-mail: p.perenboom@glazenkamp.net.

 

Ria Loeffen, lid,e-mail: riloco@hotmail.com.  

 

 

 

Ledenadministratie:

 

Noortje Spiertz, e-mail: leden.hmnijmegen@gmail.com

 

 

 

 

 

Het samenspelen blijft afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus!

 

Wij hopen op en wensen iedereen een veilig, inspirerend en prettig speelseizoen toe.

 

 

 

Hartelijke groet,

 

namens het bestuur van Huismuziek Nijmegen e.o.,

 

Wies Andriessen en Els Perenboom