Ledenbrief

                                                                                                       

                                                                                                                                                             www.huismuzieknijmegen.nl

Secretariaat:

Dromedarisstraat 10

6531 NT Nijmegen

huismuzieknijmegen@gmail.com

 

Nijmegen, juni 2021

Ledenbrief speelseizoen 2021- 2022                                                                     

 

Aan de leden van de Vereniging Huismuziek Nijmegen en omstreken,

 

Hopelijk mogen we na een seizoen van wel erg weinig speelbijeenkomsten vanaf september weer met onze groepen samenkomen om met elkaar te musiceren. Wat hebben we dat gemist!!

Misschien hebben we dan nog steeds wat beperkingen in acht te nemen.

Het is ook nog een verrassing of de huidige verbeterde situatie zal stabiliseren of dat er toch weer nieuwe ontwikkelingen komen, zoals we nu in Engeland zien.

Daarom een voorlopige Ledenbrief voor het speelseizoen 2021-2022 met de informatie voor het nieuwe speeljaar voor zover we die nu kunnen geven.

De speeldata zijn bij de gemeente Nijmegen ingediend en aangevraagd. In de loop van augustus weten we of ze toegekend worden.

 

Bewaar deze brief. Wanneer we meer zekerheid hebben informeren we jullie hierover.

 

Bijeenkomsten voor alle leden samen:

Ledenvergadering

Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 23 november 2021 om 19.30 uur, zo mogelijk in Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen.

Jullie ontvangen nog een uitnodiging.

Kerstspeeldag

Deze wordt dit seizoen al gehouden op zaterdag 11 december 2021. Hopelijk weer in de SSGN. Ook hiervoor komt later een uitnodiging met alle informatie.

Zoals gebruikelijk wordt van de deelnemers verwacht dat zij hapjes en drankjes voor de lunch of iets voor bij de koffie en thee meebrengen. Een vrijwillige bijdrage van de deelnemers, ter compensatie van de overige kosten, stellen we op prijs. De dag wordt opnieuw georganiseerd door Intermezzo.

Onze speelleiders zorgen voor de muziek en hebben de muzikale leiding van de dag. We hopen ook niet-leden te verwelkomen. Een goede gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging!

Eindpresentatie

De Eindpresentatie wordt voor alle groepen gehouden op dinsdagavond 19 april 2022.

Hopelijk in de SSGN.

Houd je beschikbaar vanaf 18.00 uur in verband met het inspelen door de drie groepen afzonderlijk. Aanwezigheid van alle speelgroepleden wordt bij de eindpresentatie verwacht. Bij dringende verhindering geef je dit tijdig door aan je speelleider.

Elke groep zal weer maximaal 15 minuten vullen. Dan ligt er minder druk op het presenteren en kan het gezamenlijk musiceren ook voldoende aandacht krijgen.

Nadere mededelingen over de Eindpresentatie volgen nog. Deze avond zijn de afdelingsleden ook welkom om te luisteren en na de pauze eventueel de gezamenlijke muziek mee te spelen.

Omdat we het afgelopen jaar nauwelijks konden samenkomen probeert het bestuur een feestelijke extra samenspeeldag/ middag/avond te organiseren. We denken aan september/oktober, als het virus ons niet teveel parten speelt. Jullie horen hier nog over.

 

Kleine ensembles

Behalve in de drie speelgroepen wordt er ook in kleine ensembles gemusiceerd waarin ook niet-leden meespelen. We hopen in 2022 wel weer een Ensemblemiddag te realiseren. Jullie horen hier nog over. Contactpersoon voor deze activiteit is Anton Smits, antonjasmits@gmail.com

 

Concerten: een speelgroep of een klein ensemble dat een concert wil geven, moet zelf zorgen voor de benodigde financiën (zoals honorarium of huur van de ruimte).

 

Lidmaatschap Contributie:

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2022.

De contributie voor leden die in een speelgroep meespelen bedraagt € 125,- voor het verenigingsjaar.

Wie geen lid wil zijn van een speelgroep, maar wel op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten, kan afdelingslid worden voor € 15,- per verenigingsjaar. Afdelingsleden kunnen deelnemen aan alle gezamenlijke activiteiten: Ledenvergadering, Kerstspeeldag, Eindpresentatie en in de kleine ensembles.

Wie de contributie niet in één keer kan betalen of helemaal niet kan opbrengen, kan contact opnemen met de penningmeester. Dan is wellicht een regeling te treffen.

Wij verzoeken je vriendelijk de contributie te betalen vóór 1 september 2021 op rekeningnummer  NL73 RABO 0102 2302 42 t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o., te Nijmegen. Met vermelding van je naam.

 

Opzeggen lidmaatschap:

Opzeggen van het lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2021-2022 moet schriftelijk of per e-mail gebeuren vóór 1 augustus 2021 bij de ledenadministratie (nu bij Els Perenboom, zie bovenaan deze brief).

Ook moet je zelf de speelgroepleider daarvan in kennis stellen!

Niet tijdige opzegging op de juiste wijze heeft consequenties: je bent dan de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

 

Aspirant-leden

Ken je iemand die belangstelling heeft, geef dit dan door aan de contactpersoon van je groep. Die vraagt aan de speelleider of er plaats is voor het instrument van degene die belangstelling heeft en hoe voor de nodige bladmuziek wordt gezorgd. In principe zijn alle instrumenten welkom.

Aspirant-leden kunnen twee avonden vrijblijvend en zonder kosten meespelen ter wederzijdse oriëntatie. Als hij/zij daarna lid wil worden van de speelgroep, beslist de speelleiding of iemand/ het instrument past in de groep en of het speelniveau voldoende is. Bij twijfel bespreekt de speelleiding dit met de aspirant en kan er na (een deel van) het seizoen meespelen een nieuwe beoordeling volgen.

Nieuwe leden moeten zich schriftelijk opgeven via een aanmeldingsformulier. Dit formulier kun je opvragen en inleveren bij de contactpersoon van de speelgroep. Je vindt het ook op de website en dan kun je het per e-mail verzenden. Adres: zie bovenaan.

Een nieuw lid betaalt een evenredig deel contributie voor het resterend deel van het speelseizoen en niet voor de genoemde proefavonden.

 

 

 

Landelijke vereniging

De vereniging Huismuziek Nijmegen e.o. is een volledig zelfstandige afdeling van de landelijke Vereniging Huismuziek voor Muziek en Instrumentenbouw.

Deze laatste verspreidt nieuws per e-mail: E-news, met o.a. informatie over cursussen op verschillende plaatsen in het land. 

Wil je E-news ontvangen of cursusgegevens dan moet je je rechtstreeks bij hen aanmelden.

Zie: www.huismuziek.nl  E-mail: info@huismuziek.nl

 

Website

Gegevens over onze vereniging en haar activiteiten kun je vinden op de website van onze vereniging, www.huismuzieknijmegen.nl Via de secretaris (huismuzieknijmegen@gmail.com) kun je informatie doorgeven waarvan je denkt dat die interessant is voor onze website.

 

Wijzigingen (e-mail) adres

Om iedereen op een snelle manier van informatie te kunnen voorzien, hebben we de juiste adresgegevens nodig. Vooral e-mailadressen worden nog weleens veranderd. We verzoeken je dringend eventuele wijzigingen meteen door te geven aan onze ledenadministratie.

 

Het verspreiden van berichten en muziek

-  Els Perenboom stuurt (voorlopig) per e-mail de berichten evenals muziek en uitnodigingen voor alle leden (zoals voor de Ledenvergadering, de Kerstspeeldag en de Eindpresentatie) per e-mail.

-  De contactpersonen regelen/ zien erop toe, dat de leden zonder e-mail van hun groep de benodigde muziek en berichten krijgen.

-Muziek en berichten die maar voor één of twee speelgroepen bestemd zijn: dit is ook een taak voor de contactpersonen. 

 Nota bene: ga zorgvuldig om met e-mailadressen; velen hebben geen behoefte aan mails over allerlei zaken, die niets met Huismuziek te maken hebben (privé-activiteiten, concerten).

 

Speelgroepen

Onze vereniging heeft 3 speelgroepen. Doorgaans heeft elke speelgroep 14 speelavonden (zie hierna) van twee uur plus een kwartier pauze.

Samen musiceren is niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat iedereen probeert aan alle speelavonden deel te nemen, ruim voor het aanvangstijdstip aanwezig te zijn en zich te installeren, zodat op tijd kan worden begonnen met spelen. 

Verhinderingen graag melden aan de contactpersoon van je speelgroep of aan de speelleiding.

Bovendien is het gewenst om thuis je partij te studeren voor een goed samenspel. Heb je daar wat moeite mee, vraag dan een medespeler om de muziek samen in te studeren.

 

De speelgroepen zijn:

Blokfluitgroep “Rondo, in combinatie met de Klokketoren”

Leiding: Tirza Piepers

Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen.

Tijd: maandagmiddag van 15.00-17.15u, tweewekelijks.

Speeldata: 13 en 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 december 2021,

10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 14 en 28 maart en 11 april 2022.

Contactpersoon: Claartje Woldringh, E-mail: c.woldringh@versatel.nl

 

Speelgroep “Intermezzo” (voor diverse instrumenten)

Leiding: Heleen de Witte.

Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen  

Tijd: dinsdagavond 20.00-22.15 uur, tweewekelijks. Aanwezig: 19.45 uur.

Speeldata: 7 en 21 september, 5 en 19 oktober, 2,16 en 30 november, 7 december 2021,

18 januari, 1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart, 12 april 2022.

Contactpersoon: Ank van der Lienden, E-mail: ankvanderlienden@ziggo.nl

 

Speelgroep “Amuze” (voor diverse instrumenten)

Leiding: Maria van der Voort.

Locatie: bij een van de leden thuis.

Tijd: woensdagmiddag, van 14.00-16.15u.

Speeldata: 15 en 29 september, 13 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december 2021,

12 en 26 januari, 9 en 24 februari, 16 en 30 maart en 13 april 2022.

Contactpersoon: Marjet Roeterdink, E-mail: marjet.roeterdink@gmail.com  

 

Als completering het Promo-ensemble 

Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen.

Tijd: woensdagavond 19.30-21.30u.

Repetitiedata: 22 september, 20 oktober, 10 en 24 november, 8 december 2021 en 19 januari, 16 februari, 9 maart en 20 april 2022.

 

Adressen

De speelgroepleiding:

Maria van der Voort, E-mail: mariavandervoort@hotmail.com

Heleen de Witte, E-mail: dewitte.heleen@gmail.com

Tirza Piepers, E-mail: tirzapiepers@gmail.com  

 

Bestuursleden:

Saskia te Riele, voorzitter, E-mail: Saskiateriele41@hotmail.com

Wies Andriessen, penningmeester, E-mail: wies.andriessen@gmail.com

Els Perenboom, secretaris, E-mail: p.perenboom@glazenkamp.net.

Ria Loeffen, lid, E-mail: riloco@hotmail.com.  

 

Ledenadministratie:

Waarnemend: Els Perenboom, huismuzieknijmegen@gmail.com.

 

 

Zóóó lang hebben we niet kunnen samenspelen.

Wat zal het fijn zijn om de muzikale draad weer op te pakken!!

Wij wensen iedereen een veilig, inspirerend en mooi nieuw speelseizoen toe.

 

Hartelijke groet,

namens alle bestuursleden van Huismuziek Nijmegen e.o.,

 

Els Perenboom, secretaris