Aanmeldformulier


 

Vereniging Huismuziek Nijmegen e.o.

 

 

 

Inschrijfformulier

 

 

 

Voor het invullen graag de bijgevoegde bijlagen lezen. Door het invullen, ondertekenen en mailen/opsturen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met het opnemen van de onderstaande gegevens in onze administratie.

 

 

 

Ondergetekende:

 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Postcode: ………………………………………  Woonplaats:…………………………………………………………………..

 

Telefoon vast: ………………………………. Telefoon mobiel:……………………………………………………………

 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………. Instrument(en) (indien van toepassing vermelden sopraan-alt-tenor-bas etc.): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Ik meld me aan als:

 

speelgroeplid (met toestemming van betreffende speelgroepleider/dirigent en na 2 introductieavonden).

 

Ik ga spelen bij speelgroep:

 

Gemengde speelgroep “Intermezzo” te Nijmegen

 

Gemengde speelgroep “Amuze” te Rijkevoort

 

Blokfluitgroep “Rondo” te Nijmegen

 

afdelingslid, zonder lidmaatschap van een speelgroep.

 

 

 

Plaats: ……………………………………………………..          Datum:……………………………………………………

 

 

 

Handtekening:……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Het inschrijfformulier kunt u opsturen/ mailen naar:

 

 

 

e-mail: h.m-ledenadministratie@kpnmail.nl

 

 

 

Voor meer informatie: Els Perenboom (secretaris) Telefoon: 024-3500701

 

e-mail: huismuzieknijmegen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 bij inschrijfformulier Vereniging Huismuziek Nijmegen e.o.

 

 

 

De gegevens die u invult op het inschrijfformulier zullen worden opgenomen in de ledenadministratie van de Vereniging Huismuziek Nijmegen e.o. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het versturen van berichten aan alle leden van de vereniging. Daarnaast worden ze gebruikt om voor de diverse speelgroepen ledenlijsten te genereren.

 

 

 

Algemeen:

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Opzegging dient schriftelijk of via email te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 augustus van het voorafgaande verenigingsjaar. Contributie dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL73 RABO 0102 230242 t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o. te Nijmegen.

 

 

 

Aanmelding als speelgroeplid:

 

Als u zich aanmeldt als lid voor één van onze speelgroepen dan gebeurt dit met toestemming van de betreffende speelgroepleider/dirigent, nadat U hebt deelgenomen aan 2 introductie avonden. De contributie bedraagt voor één speelgroep € 135 voor het seizoen 2023-2024 Mocht uw lidmaatschap in de loop van een seizoen beginnen dan bedraagt het lidmaatschap een overeenkomstig percentage van de contributie. In de jaarlijkse ledenvergadering wordt de contributie vastgesteld. Bij lidmaatschap van een speelgroep is de contributie inclusief het afdelingslidmaatschap, veertien speelavonden, kerstspeeldag, ledenvergadering, de slotpresentatie en de benodigde bladmuziek. De meeste communicatie binnen de Vereniging zal verstuurd worden via mail. 

 

 

Aanmelding als afdelingslid:

 

Wanneer U geen lid wilt zijn van één van onze speelgroepen, maar wel van de Vereniging Huismuziek Nijmegen e.o. De contributie bedraagt € 20,00 per jaar. Hiervoor ontvangt u de ledenbrief met het jaarprogramma en alle overige informatie, en kunt u deelnemen aan afdelingsactiviteiten zoals de kerstspeeldag, ledenvergadering, promo- ensemble, ensemblemiddag en de eindpresentatie.


 

 

Bijlage 2 bij inschrijfformulier Vereniging Huismuziek Nijmegen e.o.

 

 

 

PRIVACYBELEID EN DE ALGEMENE VERORDENINGGEGEVENSBESCHERMING (AVG)

 

 

 

Dit is het privacybeleid van de Vereniging van Huismuziek Nijmegen e.o., gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40146879 (hierna: “Huismuziek”). Dit privacybeleid omschrijft welke persoonsgegevens Huismuziek verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking van de Europese Unie.

 

 

 

De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt door de ledenadministratie van Huismuziek, bereikbaar via leden.hmnijmegen@gmail.com.

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Wie vraagt Huismuziek persoonsgegevens: wanneer je

 

·         lid wordt van Huismuziek;

 

·         deel wilt nemen aan een activiteit van Huismuziek;

 

·         diensten of producten levert;

 

·         zelf persoonsgegevens aan Huismuziek verstrekt, bv. via de mail.

 

 

 

Welke persoonsgegevens kunnen door Huismuziek gebruikt worden:

 

·         man/ vrouw (aanhef);

 

·         voor- en achternaam;

 

·         adresgegevens;

 

·         telefoonnummer;

 

·         e-mailadres.

 

 

 

Waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt:

 

·         organiseren van de speelgroepavonden en overige activiteiten;

 

·         verzenden van muziek;

 

·         innen van contributie, vergoeden van gedeclareerde bedragen en voldoen van rekeningen;

 

·         sturen van de jaarlijkse ledenbrief, nieuws en mededelingen aan de leden;

 

·         contact over het lidmaatschap.

 

 

 

Ledenadministratie en bestuursleden krijgen de beschikking over de volledige ledenlijst met alle gegevens, om contact met de leden te onderhouden. De contactpersoon en de leiding van elke speelgroep mogen de namen, adres, telefoonnummer en e-mailadres krijgen, zodat muziek en andere informatie kan worden uitgewisseld. De speelgroep beslist en organiseert onderling of zij van elkaar wel of niet telefoonnummer, e-mailadres en adres willen uitwisselen.

 

 

 

E-mailberichten

 

Huismuziek gebruikt je gegevens om de ledenbrief, nieuws en informatie over andere (muziek)activiteiten toe te sturen.

 

 

 

Video-opnames en foto's

 

Deze kunnen gemaakt worden bij activiteiten of optredens van Huismuziek; de opnames kunnen intern worden gebruikt en mogen worden bewaard. Opnames van het promo-ensemble kunnen wel extern worden gebruikt. Wanneer we een duidelijk herkenbare foto willen gebruiken op de website of voor promotionele doeleinden, wordt vooraf door het bestuur toestemming gevraagd aan de betreffende persoon.

 

 

 

Inzagerecht, wijziging en bezwaar

 

Je hebt altijd recht op inzage in je gegevens. Eventuele wijzigingen of correcties kun je laten aanbrengen. Daarvoor kun je contact opnemen met leden.hmnijmegen@gmail.com

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het privacybeleid. Je kunt contact opnemen met het bestuur voor:

 

·         meer informatie over de wijze waarop Huismuziek persoonsgegevens verwerkt;

 

·         vragen naar aanleiding van dit privacybeleid;

 

·         bezwaar aantekenen tegen het gebruik van bepaalde gegevens;

 

·         verzoeken om verwijdering. Dit mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

 

 

 

Bewaartermijn

 

Huismuziek verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van deze bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Uitzondering 1: die gegevens die Huismuziek op grond van de wet (m.n. belastingwetgeving) verplicht is langer te bewaren. In dat geval zullen uitsluitend deze financiële gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

Uitzondering 2: Naam en e-mailadres blijven bij het secretariaat in een papieren archief bewaard voor het eventueel organiseren van een reünie of jubileum. Na opheffing van Huismuziek worden alle genoemde gegevens vernietigd.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die Huismuziek heeft, worden niet met derden gedeeld.

 

 

 

Beveiligingsmaatregelen

 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Huismuziek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

 

 

Lek in de beveiliging

 

Wanneer er ondanks de door Huismuziek getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld middels het daarvoor opgestelde protocol.

 

 

 

Wijzigingen

 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden aan alle leden bekend gemaakt.

 

 

 

Opgesteld in september 2018 door het bestuur van Vereniging van Huismuziek Nijmegen e.o.