Contributie


Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020. De contributie voor leden die in één speelgroep meespelen bedraagt € 125,- voor het verenigingsjaar. Bij deelname aan 2 speelgroepen bedraagt de contributie € 177,-. Wie geen lid wil zijn van een speelgroep maar wel op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten, kan afdelingslid worden voor € 15,- per verenigingsjaar. Afdelingsleden kunnen deelnemen aan alle gezamenlijke activiteiten: ledenvergadering, kerstspeeldag, eindpresentatie en de kleine ensembles. Wie de contributie niet in één keer kan betalen of helemaal niet kan opbrengen, kan contact opnemen met de penningmeester. Dan is wellicht een regeling te treffen. Wij verzoeken je de contributie te betalen vóór 1 september 2019, op rekeningnummer NL73 RABO 0102 2302 42 t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o., te Nijmegen, met vermelding van je naam. 


Opzeggen lidmaatschap  

Opzeggen van het lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2019-2020 moet schriftelijk of per e-mail gebeuren, vóór 15 juli 2019, bij de ledenadministratie (leden.hmnijmegen@gmail.com). Ook moet je zelf de speelgroepleiding in kennis stellen.Bij niet tijdige opzegging op de juiste wijze, is de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.